Ústavní právo

Základní práva a svobody garantované přímo Listinou základních práv a svobod má každý občan ČR, ovšem může dojít k situaci, kdy některé z těchto práv a svobod je více či méně porušeno – ať už jiným občanem či dokonce státním orgánem (například policií či soudem). Zaměřujeme se na hájení těchto práv a svobod, v případě potřeby za Vás podáme ústavní stížnost a zastoupíme Vás v řízení před Ústavním soudem, kde mít advokáta je nejen dobrou volbou, ale přímo povinností. Máte-li za to, že byla porušena Vaše práva zakotvená nejen v Ústavě či Listině základních práv a svobod, ale dokonce v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, je možnost také sepsat a podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Pokud máte zájem, zpracujeme Vám též analýzu souladu předpisů (ať už zákonů, nařízení či vyhlášek) s ústavním pořádkem České republiky, na základě níž se můžete rozhodnout o dalším postupu.

Příklad standardně poskytovaných služeb

ústavní stížnost

stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva

zastoupení v řízení před Ústavním soudem

zpracování analýz souladu předpisů s ústavním pořádkem

Relevantní právní úprava
Usnesení č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako součástí ústavního pořádku České republiky – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1

Sdělení č. 209/1992 Sb., sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-209
Potřebujete pomoct?
Neváhejte nás kontaktovat
phone1

+420 777 366 857

email1

info@iustoria.cz

Nepočkají Vaše dotazy? Napište nám hned

IUSTORIA,
sdružení advokátů

2022
Vytvořili Marek Tenora a Martin Zůbek